Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników stanowi najwyższą władzę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Na posiedzeniu, które odbywa się raz w roku na zakończenie roku obrotowego, zatwierdza się bilans oraz rachunek zysków i strat.

Podejmowane decyzje przez zgromadzenie wspólników mogą zostać zaskarżone wyłącznie do sądu, który podejmuje odpowiednie kroku w przypadku łamania praw nadrzędnymi (np. przepisy kodeksu spółek handlowych).

Warto zaznaczyć, że każde zgromadzenie wspólników musi odbywać się zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz zachowaniem wcześniej wyznaczonego terminu. Zawiadomienia o terminie spotkania powinny zostać wysłane co najmniej 2 tygodnie przez spotkaniem.

Zgromadzenie wspólników podejmuje również uchwały w zakresie:
– roszczeń wynikających z podejmowanych działań przez zarząd spółki,
– nabycia lub zbycia nieruchomości,
– zwrotu dopłat,
– zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.

Należy zaznaczyć, że każdy wspólnik ma możliwość wyznaczenia pełnomocnika, który będzie reprezentował jego interesy na zgromadzeniu. Jednak w sprawach dotyczących odpowiedzialności wspólnika wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką wspólnik ten głosować nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika.

Podsumowując warto zaznaczyć, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi działać zgodnie z obowiązującym prawem, aby bezpiecznie osiągnąć sukces.

 

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników
Przewiń na górę