Organy w Prostej Spółce Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) to jedna z popularnych form spółek w Polsce, charakteryzująca się elastycznym modelem organizacyjnym. W tym wpisie na bloga przyjrzymy się organom PSA i omówimy ich rolę oraz zadania. Poznanie tych informacji pomoże Ci lepiej zrozumieć strukturę i funkcjonowanie Prostej Spółki Akcyjnej.

Zgromadzenie Wspólników:
Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem w Prostej Spółce Akcyjnej. Składa się z udziałowców (akcjonariuszy) PSA i jest odpowiedzialne za podjęcie kluczowych decyzji dotyczących spółki. Do zadań Zgromadzenia Wspólników należy m.in.:
– uchwalanie zmian w statucie spółki,
– powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
– zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
– decydowanie o podziale zysków,
– inne decyzje o strategicznym znaczeniu dla spółki.

Rada Nadzorcza:
Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym działalność Prostej Spółki Akcyjnej. Jej członków powołuje Zgromadzenie Wspólników, a w skład Rady wchodzą zarówno przedstawiciele akcjonariuszy, jak i niezależni członkowie. Główne zadania Rady Nadzorczej to:
– nadzór nad zarządzaniem i podejmowanymi decyzjami,
– kontrola finansowa i księgowa spółki,
– ocena skuteczności zarządu,
– występowanie z rekomendacjami dla Zarządu,
– odpowiedzialność za transparentność i zgodność działań spółki z przepisami prawa.

Zarząd:
Zarząd jest organem wykonawczym Prostej Spółki Akcyjnej. Jego członków powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd odpowiada za codzienne zarządzanie spółką i reprezentowanie jej na zewnątrz. Główne zadania Zarządu to:
– realizacja strategii i celów spółki,
– prowadzenie bieżących operacji i transakcji,
– zarządzanie finansami i zasobami spółki,
– reprezentowanie spółki przed klientami, partnerami biznesowymi i organami państwowymi,
– przygotowanie raportów finansowych i sprawozdań dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.

Organy w Prostej Spółce Akcyjnej
Przewiń na górę