Uchwały zgromadzenia wspólników

Kiedy podejmowane są uchwały zgromadzenia wspólników? Wyróżniamy dwa przypadki, kiedy podejmuje się uchwałę:
– kwestie dotyczące stosunków wewnętrznych (np. zatwierdzanie sprawozdania zarządu spółki, zbycie przedsiębiorstwa
– sprawy zewnętrznych relacji spółki z o.o. z osobami trzecimi (np. roszczenia o naprawie szkody, sprawowanie zarządu lub nadzór)

Warto zaznaczyć również, że zgody udzielonej w formie uchwały zgromadzenia wspólników wymaga nabycie do spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższająca jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak niż 50.000,00 złotych (w ciągu dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki). Bez wątpienia istotne jest, że ten rodzaj uchwały nie jest wymagany w przypadku zapisu w umowie zwalniającego z tego obowiązku.

Czynności wymagające podjęcia uchwały:
– podejmowanie czynności o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– zaciągnięcie przez spółkę z o.o. zobowiązań do świadczenia (np. umowa kredytu, pożyczki)

Istotne jest, że zwyczajne zgromadzenie powinno odbywać się raz w roku. Na tych spotkaniach podejmowane są uchwały:
– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy spółki z o.o.,
– udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków oraz podziału zysku i pokrycia strat spółki z o.o., (pod warunkiem, że umowa spółki nie wyłącza tych spraw spod kompetencji zgromadzenia wspólników).

Doradztwo dla spółek z o.o. – sprawdź jak możesz sobie pomóc w prowadzeniu firmy!

Uchwały zgromadzenia wspólników

Uchwały zgromadzenia wspólników
Przewiń na górę