FAQ’s

FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Nasza kancelaria zajmuje się rejestracją wszystkich form prawnych działalności gospodarczej dopuszczalnych przez polskie prawo.

Specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowej pomocy w zakresie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rejestrujemy jednak także między innymi: spółki komandytowe, z o.o.- komendytowe, akcyjne, jawne… Służymy także swoją pomocą w zakresie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej.

Nie świadczymy usług związanych z zakładaniem spółek zagranicznych.

Głowna siedziba naszej kancelarii znajduje się w Krakowie, przy ulicy Cegielnianej. Od kilku lat prowadzimy także filię w Warszawie.

Jesteśmy elastyczną kancelarią, która obsługuje klientów z całej Polski. 

W ramach współpracy z naszą Kancelarią klienci otrzymują darmową konsultację, w ramach której dokonujemy analizy indywidualnych potrzeb klienta. Pozwala ona na wybór najkorzystniejszej formy prawnej działalności i formy samego założenia spółki.

Nasi doradcy czuwają nad procedurą sporządzania treści umowy, mając na celu ułatwienie jej dalszego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Oferujemy także dodatkowe usługi doradcze pozwalające na dobór odpowiedniej formy prowadzenia księgowości, rozstrzygnięcie konieczności pozyskania dodatkowych pozwoleń czy licencji itp.

 Świadczymy kompleksowe doradztwo na każdym etapie prowadzenia spółki. 

Podczas pierwszego kontaktu z naszą firmą mają Państwo możliwość zapoznania się z naszą ofertą oraz uzyskania odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące świadczonych usług i samego procesu rejestracji.

W dalszej kolejności zapraszamy Państwa na spotkanie w naszym biurze w celu zawarcia umowy współpracy lub przesyłamy umowę oraz inne stosowne dokumenty do podpisu, drogą elektroniczną. Podpisane, zeskanowane i przesłane do nas dokumenty stanowią podstawę do rozpoczęcia procedury rejestracji spółki.

Swoim klientom umożliwiamy współpracę w dwóch trybach – stacjonarnie lub zdalnie. W przypadku rejestracji stacjonarnej zapraszamy klienta na konsultacje oraz  spotkanie organizowane w celu umożliwienia mu zapoznania się ze sporządzonymi, na podstawie wcześniejszych ustaleń,  dokumentami (w przypadku tradycyjnej rejestracji) lub przeprowadzenia wraz z nim rejestracji w systemie S24.

Jeśli chodzi o zdalną współpracę, w przypadku rejestracji w S24 organizujemy video-konferencję lub umawiamy się na rozmowę telefoniczną, w czasie której przeprowadzamy przedsiębiorcę przez kolejne etapy procedury wyjaśniając mu wszystkie niezrozumiałe kwestie i instruując go krok po kroku jakie czynności powinien wykonać aby rejestracja przebiegła pomyślnie. W przypadku zakładania spółki drogą tradycyjną wszystkich ustaleń dokonujemy telefonicznie lub mailowo, a wszystkie dokumenty do podpisu przysyłamy pocztą elektroniczną tak aby nie było konieczności organizowania spotkania z naszą kancelarią. 

Oczywiście, wraz z umową współpracy wysyłamy do klientów Fakturę proformę, na której wyszczególnione są wszystkie koszty, z uwzględnieniem wysokości podatku. Po opłaceniu usługi automatycznie wysyłamy właściwą fakturę.

Koszty wynagrodzenia firmy pomagającej w rejestracji oraz co za tym idzie koszt zawarcia umowy stanowią wydatek udziałowców poniesione w celu nabycia udziałów. Do momentu podpisania umowy wspólnicy działają w swoim imieniu, a nie przyszłej spółki. Wydatki poniesione w związku z zawarciem umowy, takie jak koszt aktu notarialnego, poświadczenie podpisu, podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczony od aktu, czyli wydatki poniesione przed jej powstaniem nie obciążają spółki i nie mogą stanowić dla niej kosztów uzyskania przychodów.

Istnieją jednak bezpieczne i całkowicie legalne sposoby umożliwiające wliczenie w Koszty Uzyskania przychodów wspomnienych wydatków.

Na koszt założenia spółki wpływ ma wiele czynników. 

Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z usług firmy zewnętrznej pierwszym kosztem, jaki należało będzie wziąć pod uwagę, jest koszt jej wynagrodzenia, który waha się między 500, a 1000 zł i zależy przede wszystkim od zakresu udzielonego wsparcia.

Kolejne koszty związane są z samym procesem rejestracji i opłatami, do których właściciele spółek zobowiązani są przepisami prawa handlowego. 

W przypadku rejestracji spółki tradycyjnie koszty kształtują się następująco:
– opłata sądowa wniosku o rejestrację:  500 zł
–  opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:  100 zł
– podatku od czynności cywilnoprawnych: 0,5% kapitału zakładowego

W S24 natomiast:
– opłata sądowa wniosku o rejestrację:  250 zł
–  opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:  100 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych: 0,5% kapitału zakładowego

Aktualizacja danych spółki w KRS nie jest obowiązkowa, w praktyce decyduje się na nią jednak coraz większa liczba nowopowstałych spółek z o.o.. Główną przyczyną tej praktyki jest fakt, że w czasie zakładanie spółki w elektronicznym systemie jesteśmy zobligowani do skorzystania z gotowego wzorca umowy, którego na etapie rejestracji nie można zmienić. Jeśli przedsiębiorca zechce umieścić w umowie niestandardowego zapisy będzie zobowiązany do wprowadzenia zmian i zaktualizowania danych w rejestrze. 

Warto jednak mieć na uwadze, że dane spółek zakładach elektronicznie, mogą być aktualizowane również elektronicznie, co w znacznym stopniu ułatwia i przyspiesza całą procedurę.

Ponadto wprowadzenie zmian często stanowi jeden z punktów oferty dotyczącej pomocy w zarejestrowaniu spółki.

Sporządzenie umowy spółki w systemie S24 oraz wypełnienie stosownych wniosków trwa średnio około 1,5h, jeżeli posiadają Państwo podpis kwalifikowany. Jeżeli nie, na jego wykupienie, weryfikację tożsamości oraz  aktywację  należy przeznaczyć ok. 1h. Odpowiedź z Sądu, wraz z informacją na temat wyniku przeprowadzonej procedury analizy wniosku otrzymują Państwo przed upływem 24h. 

Po otrzymaniu odpowiedzi zwrotnej należy złożyć do KRS i US dokumenty takie jak oświadczenie dotyczące pokrycia wkładów na kapitał zakładowy, wniosek PCC-3, zgłoszenie NIP-8 oraz opcjonalnie wniosek o rejestrację spółki w rejestrze płatników podatku VAT.  Czas trwania procedury będzie uzależniony od tego czy skorzystają Państwo z pomocy podmiotu zewnętrznego czy postanowią samodzielnie uporać się ze złożeniem  wymienionej dokumentacji.

Podpis elektroniczny potrzebny jest tylko i wyłącznie w przypadku rejestracji w systemie teleinformatycznym. 

Od 2017 roku przedsiębiorcy nie mają możliwości posługiwania się “zwykłym” e-podpisem, którego założenie stanowiło jeden z etapów rejestracji w systemie S24.

Pozyskanie certyfikowanego podpisu kwalifikowanego nie jest jednak kosztowne ani czasochłonne. W naszej Kancelarii mają Państwo możliwość dokonania zakupu, potwierdzenia tożsamości, aktywacji oraz uzyskania przeszkolenia z obsługi na jednym, godzinnym spotkaniu. Oprócz procesu rejestracji e-podpis będą Państwo mogli także wykorzystać w czasie składania JPK, sprawozdania finansowego, deklaracji PIT, CIT oraz do komunikacji z urzędami i jednostki administracji publicznej.

Zgłoszenie spółki do VAT wymagane jest w przypadku przedsiębiorców, którzy przekroczyli limit wartości sprzedaży określony odpowiednimi przepisami prawa.

Rejestracja spółki w zakresie podatku od towarów i usług dotyczy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą jako producenci, handlowcy, usługodawcy oraz rolnicy.

Do przeprowadzenia procedury rejestracji VAT zobowiązane są również wszystkie podmioty prowadzące działalność  prawniczą, doradczą oraz jubilerską.

W celu dokonania rejestracji w VAT  należy złożyć formularz VAT-R do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności. Złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT lub przed upływem miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przedsiębiorca chciałby aby jego spółka stała się czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług.

Ze względu na zaostrzone przepisy obowiązujące od 1 lipca 2018 roku oraz skrupulatną analizę wszystkich składanych wniosków, wiele z nich zostaje odrzucona. Najczęstszymi powodami są błędy w danych podmiotu podane w zgłoszeniu, podejrzenie że podmiot nie istnieje, brak możliwości skontaktowania się z podmiotem lub jego pełnomocnikiem lub nie stawienie się na wezwanie naczelnika US w celu wyjaśnienia nieścisłości.

Rzetelnie sporządzenie VAT-R gwarantuje jednak bezproblemowe uzyskanie wpisu do rejestru.

Właściciele firm zobowiązani są do założenia firmowego konta bankowego w celu oddzielenia finansów osobistych od finansów spółki. Istotne jest to również w przypadku jednoosobowej działalności.

Konto firmowe można otworzyć dopiero po zarejestrowaniu działalności w CEIDG oraz nadaniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

We wniosku o otwarcie konta bankowego należy wpisać m.in. pełną nazwę firmy, NIP, REGON, datę rozpoczęcia działalności oraz PKD.

W przypadku jednoosobowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością nie ma możliwości płacenia tak zwanego “preferencyjnego ZUSu”.  Jest ona traktowana jako jednoosobowa działalność gospodarcza, od której należy odprowadzać składki na ZUS od razu w pełnym wymiarze. 

W przypadku wieloosobowej spółki z o.o. sprawa wygląda zupełnie inaczej. Wspólnicy takiego podmiotu zwolnieni są z obowiązku odprowadzania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy więc rozważyć możliwość włączenia wspólnika do spółki aby ograniczyć koszty.

Udział Klienta podczas rejestracji spółki z pomocą naszej kancelarii ograniczony jest do minimum. 

Do obowiązków Klienta w przypadku tradycyjnej rejestracji można zaliczyć udzielenie odpowiedniego pełnomocnictwa oraz przygotowanie właściwych informacji, które umożliwią sporządzenie i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku rejestracji online konieczne jest także spotkanie, w czasie którego zostanie potwierdzona tożsamość niezbędna do aktywowania podpisu elektronicznego (jeśli klient nie posiada wcześniej założonego podpisu).

Kapitał zakładowy tworzy odrębny majątek spółki umożliwiający jej prowadzenie działalności gospodarczej. Może mieć on charakter pieniężny lub niepieniężny (aport).

Wkłady wnoszą wszyscy wspólnicy, od nich zależy proporcjonalnie wielkość przyszłych udziałów. Podczas rejestracji składają oświadczenie we właściwym sądzie rejestrowym, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, do czego obliguje art. 167 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Osoby powołane w skład zarządu są zobowiązane do tego, aby przed złożeniem wniosku o rejestrację wszystkie wkłady były w dyspozycji spółki. 

W przypadku rejestracji spółki przez Internet pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić najpóźniej do 7 dni od daty wpisu spółki do KRS oraz wyłącznie w formie gotówkowej.

Osoba decydująca się na rejestrację spółki z pomocą specjalistów zobowiązana jest do przygotowania takich informacji jak:

– nazwa spółki,
– dane członków zarządu, wspólników oraz ewentualnie prezesa, wiceprezesa i prokurenta
– określenie procentu udziałów wspólników,
– podanie trzech kodów PKD stanowiących główny filar działalności,
– podanie adresu siedziby spółki 
– określenie wartości kapitału zakładowego,
– nazwa biura księgowo-rachunkowego (w przypadku braku własnego biura księgowego umożliwiamy skorzystanie z naszych usług księgowości).

Wcześniejsze przygotowanie danych rejestracyjnych znacznie przyspieszy czas skompletowania dokumentów oraz założenia firmy.

Spółka z o.o. to forma prawna, w której osiągane zyski opodatkowane są podwójnie – najpierw CIT a później PIT.

W pierwszej kolejności opodatkowany jest dochód spółki, który podlega opodatkowaniu na poziomie spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT. Następnie zysk spółki z o.o. może zostać wypłacony wspólnikom jako dywidenda. Od wypłaconej dywidendy wspólnicy zobowiązani są do zapłaty podatku PIT.

Istnieje możliwość skorzystania z jednokrotnego opodatkowania w przypadku połączenia spółki z o.o. oraz spółki komandytowej.

Przedsiębiorcy, którzy planują prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi zobowiązani są do uzyskania koncesji. Decyzję o przyznaniu koncesji wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Koncesję należy uzyskać przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi.

Jeżeli Klient ma zamiar obracać paliwami gazowymi z zagranicą zobligowany jest dodatkowo uzyskać koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą – OGZ.

My oferujemy pomoc w uzyskaniu koncesji, licencji oraz potrzebnych zezwoleń prawnych.

System S24 umożliwia skorzystanie z dostępnego wzorca umowy spółki. Istnieje możliwość modyfikacji postanowień zmiennych umowy, do których zaliczamy:

– siedzibę spółki
– firmę spółki
– zakres PKD
– ustanowienia rady nadzorczej

Przewiń na górę