Zakładanie spółki partnerskiej 

Zakładanie spółki partnerskiej zobowiązuje wspólników do zawarcia umowy spółki, która zawiera najważniejsze informacje na temat funkcjonowania podmiotu na rynku. Umowa zawarta na piśmie pod rygorem nieważności powinna określać firmę i siedzibę spółki, wkłady wnoszone przez każdego partnera i ich wartość. Istotne jest również określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki, nazwiska i imiona partnerów. Umowa powinna informować o przedmiocie działalności spółki oraz czasie trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Ponadto gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy umowa powinna określać nazwiska oraz imiona tych partnerów.

Kto może zostać partnerem w spółce partnerskiej? Partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

Nazwa, czyli “firma” spółki powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera oraz dodatkowo oznaczenie “spółka partnerska”.

Zakładanie spółki partnerskiej jest procedurą, w ramach której przede wszystkim należy ustalić sposób reprezentacji oraz zarządzania. W spółce partnerskiej istnieje możliwość powołania zarządu. W sytuacji powołania zarządu spółki, to zarząd będzie prowadził sprawy spółki i ją reprezentował. Istotnym jest również fakt, że do zarządu spółki partnerskiej można powołać osoby nie będące partnerami. 

W kwestii odpowiedzialności w spółce partnerskiej należy rozpatrzyć następujące płaszczyzny:

  • odpowiedzialność związaną bezpośrednio z wykonywaniem przez partnera wolnego zawodu w spółce (odpowiedzialność poszczególnych partnerów ograniczona wyłącznie do zobowiązań będących następstwem ich własnych działań i zaniechań)
  • odpowiedzialność za pozostałe zobowiązania spółki – w tym zakresie odpowiedzialność ponoszą wyłącznie partnerzy osobiście całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi partnerami.

 

Wybór spółki – osobowa czy kapitałowa?

 

zakladanie-spolki-partnerskiej

Zakładanie spółki partnerskiej 
Przewiń na górę