Zakładanie spółki jawnej 

Jaką spółką jest spółka jawna oraz na czym polega zakładanie spółki jawnej? Spółka jawna należy do grona spółek osobowych, które działają pod własną firmą. Nie posiada osobowości prawnej. Posiada majątek składający się z wkładów wniesionych do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w trakcie jej funkcjonowania na rynku.

Pierwszym etapem procedury jaką jest zakładanie spółki jawnej jest zawarcie umowy przez wspólników. Umowę spółki jawnej należy zawrzeć na piśmie pod rygorem nieważności.

Ważne, aby umowa spółki jawnej określała firmę i jej siedzibę spółki, wkłady wnoszone przez wspólników oraz zawierała dopisek “spółka jawna”. Umowa spółki określa również przedmiot działalności gospodarczej oraz wskazuje czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Ważnym elementem w procedurze zakładania spółki jawnej jest określenie w umowie wkładów wnoszonych do spółki przez wspólników, ponieważ stanowią majątek spółki. W przypadku nieokreślenia tych wartości przyjmuje się, że wkłady wspólników są równe. Należy pamiętać, że wszelkie prawa jakie wniesie wspólnik do spółki uważa się za przeniesione na spółkę. Obowiązkiem założycieli jest również wskazanie, że udział kapitałowy wspólnika odpowiada rzeczywistości wniesionego wkładu.

Drugim ważnym etapem tworzenia spółki jawnej jest jej zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców. Spółka jawna powstaje dopiero z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia spółki do KRS dokonuje się na sądowych formularzach i powinno zawierać dane określone ściśle w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zakładanie spółki jawnej jest procesem, który musi właściwie zostać przeprowadzony, aby podmiot mógł właściwie funkcjonować na rynku.

Przeczytaj nasze dodatkowe wpisy:

Jak założyć spółkę akcyjną?

 

zakladanie-spolki-jawnej

Zakładanie spółki jawnej 
Przewiń na górę