Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej 

Czy zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej jest procedurą skomplikowaną? Warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy dopełnią za nas wszelkich formalności prawnych?

Pierwszym etapem zawarcia umowy spółki komandytowo-akcyjnej jest sporządzenie umowy przez wspólników. Umowa spółki komandytowo-akcyjnej musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Godne uwagi w tej formie prawnej jest to, że w spółce komandytowo-akcyjnej można wyodrębnić dwa rodzaje wspólników:

  • komplementariuszy, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki i reprezentują ją.
  • akcjonariuszy, którzy są wolni od odpowiedzialności za zobowiązania.

Umowa spółki komandytowo-akcyjnej powinna przede wszystkim określać co najmniej firmę i siedzibę spółki. Istotne jest również określenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza i ich wartość. Warto zawrzeć informacje dotyczące wysokości kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji, nazwiska i imiona komplementariuszy. 

Spółka komandytowo-akcyjna to jedyna spółka osobowa, w której występuje kapitał zakładowy oraz walne zgromadzenie oraz w której może pojawiać się organ w postaci rady nadzorczej. W przeciwieństwie do spółki z o.o. – w tej formie prawnej nie ma możliwości powołania zarządu.

Firma spółki powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie “spółka komandytowo-akcyjna”.

Ważnym aspektem procesu jakim jest zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej jest jej zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców. Spółka powstaje bowiem dopiero z chwilą wpisania do KRS. Zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego dokonywane jest na sądowych formularzach i powinno zawierać dane określone ściśle w kodeksie spółek handlowych. 

Podsumowując,

warto zwrócić uwagę na skorzystanie z pomocy specjalistów w zakresie zakładania spółek komandytowo-akcyjnych.

Sprawdź również jak założyć spółkę jawną!

zakladanie-spolki-komandytowo-akcyjnej

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej 
Przewiń na górę