Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o. – czy warto zdecydować się na jej założenie? Jednym z zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest fakt, że jej skład może być jednoosobowy. Taką sytuację dopuszcza art. 173 § 1 kodeksu spółek handlowych. Mowa tutaj o przypadku, gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce. Warto zaznaczyć, ze oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Istotną kwestią w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. jest sytuacja, gdy jednoosobowa spółka z o.o. ma wspólnika będącego jedynym członkiem zarządu. W tym przypadku czynności prawne dokonane między wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymagają formy aktu notarialnego.

Ogromną zaletą jednoosobowej spółki z o.o. bez wątpienia jest brak skomplikowanych procedur w przypadku zgromadzenia wspólników. Jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników.

Jedyny wspólnik dysponuje wszystkimi głosami.

Warto zaznaczyć, że wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. zobligowany jest do protokołowania uchwał.

Jednoosobowa spółka a ZUS
Wspólnika uznaje się za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Oznacza to, że podlega on obowiązkowym ubezpieczeniom oraz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zgłoszenie jednoosobowej spółki z o.o. do sądu rejestrowego powinno zawierać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki.

Zachęcamy do lektury pozostałych wpisów:

Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o.
Przewiń na górę