Czym jest spółka wodna?

Czym jest spółka wodna? W jakim celu zakłada się tą spółkę? Czy każdy może zdecydować się na rejestrację tego rodzaju podmiotu? Spółka wodna stanowi osobę prawną. Zostaje utworzona na podstawie prawa wodnego w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami.

Założenie spółki wodnej następuje poprzez zawarcie pisemnej umowy poprzez co najmniej trzy osoby fizyczne lub prawne. Założyciele tego rodzaju podmiotu uchwalają statut spółki oraz wybierają zarząd i organy spółki.

Przede wszystkim istotne jest to, że ten rodzaj podmiotu podlega nadzorowi starosty, który zatwierdza statut. W momencie zatwierdzenia podmiot nabywa osobowość prawną.

Bez wątpienia warto zaznaczyć, że spółki wodne nie działają w celu osiągnięcia zysku, ale mogą wypracowywać zysk netto, który musi być przeznaczony na cele statutowe spółki.

Zadaniem spółek wodnych jest wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń służących do:
– zapewnienia wody dla ludności w tym uzdatniania i dostarczania wody,
– ochrony wód przed zanieczyszczeniem w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków,
– ochrony przeciwpowodziowej,
– melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
– wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych,
– utrzymywania wód.

Istotne jest to, że spółki wodne nie mają możliwości prowadzenia działalności.

Odpowiedzialność za zobowiązania całym majątkiem ponosi spółka.

Skąd spółka bierze pieniądze?
– składki członków zarządu
– generowany zysk z działalności
– pomoc od państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

***

Przeczytaj nasz kolejny wpis:

Spółka z  o.o. w 24 godziny!

spolka-wodna

Czym jest spółka wodna?
Przewiń na górę