Zgoda wspólników na zawarcie umowy ze spółką

Zgoda wspólników na zawarcie umowy ze spółką jest konieczna przy nawiązywaniu współpracy z kontrahentami? Czy zawsze należy posiadać odpowiedni zapisów uzasadniający zawarcie umowy?

Istotnie należy zaznaczyć, że w przypadku niektórych umów brak zgodny wspólników lub odpowiedniego organu może skutkować nieważnością umowy. W jakich przypadkach?

Podczas zawierania umów w imieniu spółek handlowych funkcję “pośrednika” między spółką a kontrahentem pełnią osoby i organy uprawnione do reprezentacji podmiotu.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd pełni rolę reprezentanta podmiotu.

Zgoda wspólników na zawarcie umowy ze spółką wymagana jest w takich kwestiach jak m.in.:

▸ postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

▸ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

▸ nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej (art. 228 pkt 2-4 K.s.h.),

▸ zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób (art. 15 § 1 K.s.h.),

▸ zawarcie umowy o nabycie dla spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50.000zł, przed upływem 2 lat od dnia zarejestrowania spółki, chyba że umowa ta była przewidziana w umowie spółki (art. 229 K.s.h.).

W powyższych sytuacjach brak odpowiedniej uchwały skutkuje nieważnością umowy.

 

Umowa spółki z oo bez notariusza

 

 

Zgoda wspólników na zawarcie umowy ze spółką

Zgoda wspólników na zawarcie umowy ze spółką
Przewiń na górę