Umowa spółki z o.o.

Jak powinna być sporządzona umowa spółki z o.o.? Przepisy prawne nakazują, aby umowę spółki z o.o. sporządzić w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Warto wspomnieć, że w przypadku zakładania spółki przez Internet nie wymaga się aktu notarialnego.

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych umowa spółki z o.o. powinna zawierać takie informacje jak:

  • firma i siedziba spółki, w umowie należy podać pełną nazwę z dopiskiem “Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Siedzibę spółki określa się podając miejscowość i adres siedziby. Opcjonalnie można wskazać również państwo, na terenie którego spółka będzie wykonywała swoją działalność.
  • przedmiot działalności określony z wykorzystaniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
  • wysokość kapitału zakładowego, minimalna wysokość kapitału potrzebna do założenia jednostki to 5000 zł. Wniesienie kapitału może nastąpić poprzez wniesienie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego.
  • liczba i wartość nominalna udziałów – wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.
  • informacja, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział – jeśli tak, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym muszą być równe i są niepodzielne.
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony – spółkę z o.o. można utworzyć na czas nieokreślony lub też określony. Jeśli powoływana jest na czas określony w umowie należy wskazać konkretną datę do której będzie istniej, bądź określić zdarzenie które spowoduje rozwiązanie spółki.

Przepisy prawne umożliwiają wprowadzenie modyfikacji w umowie spółki. Istotne jest w tej sytuacji dopełnienie formalności prawnych, które nakazują zachowania pisemnej formy uchwalonej przez wspólników. Zmiany należy wprowadzać na podstawie dodatkowo sporządzonego aneksu.

Przeczytaj również:

Zakładanie spółek z o.o. – artykuł naszego specjalisty!

 

umowa-spolki-zoo

Umowa spółki z o.o.
Przewiń na górę