Odpowiedzialność spółki w organizacji

Jak wygląda odpowiedzialność spółki w organizacji? Spółka z o.o. w organizacji stanowi odrębny podmiot prawa, który posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Ponadto charakterystyczną cechą tego podmiotu jest to, że we własnym imieniu zaciąga zobowiązania, nabywa prawa, pozywa oraz jest pozywaną.

Kto reprezentuje spółkę?
Przede wszystkim reprezentacje spółki powierza się zarządowi albo pełnomocnikowi powołanemu przez zgromadzenie wspólników. Te osoby ponoszą odpowiedzialność spółki w organizacji za niespełnione zobowiązania solidarnie ze spółką. Warto wspomnieć o tym, że osobami ponoszącymi odpowiedzialność mogą być osoby trzecie w stosunku do wspólników i późniejszego zarządu. Odpowiedzialność osób wyznaczonych w spółce w organizacji wygasa z momentem zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

UWAGA!
W ramach spółki z o.o. w organizacji odpowiedzialność za jej zobowiązania mogą ponosić również jej wspólnicy. Mówi o tym art. 13§2 Kodeks Spółek Handlowych wskazujący na to, że wspólnik odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki w organizacji do wysokości niewniesionego wkładu na objęte udziały. Innymi słowy oznacza to, że jego odpowiedzialność wygasa nie tyle w związku z zatwierdzeniem (kapitał zakładowy musi być wniesiony w całości przed rejestracją), a wraz z momentem wniesienia pełnego wkładu na udziały.

Wspólnicy odpowiadają solidarnie ze spółką w organizacji i osobami działającymi w ich imieniu.

Odpowiedzialność spółki w organizacji

Odpowiedzialność spółki w organizacji
Przewiń na górę